Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekentis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven:
1.2 Gebruiker: Mind for Marketing, ingeschreven bij KVK onder nummer 64160238, gevestigd in Etten-Leur, de gebruiker van de algemene voorwaarden.
1.3 Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon – al dan niet uit naam van een door hem vertegenwoordigde organisatie - voor wie Mind for Marketing diensten verricht, dan wel met wie Mind for Marketing een overeenkomst aangaat of met wie Mind for Marketing in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
1.4 Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoedanigheid ook (dienstverlening, project, advies, trainingen, uren, enz.) die Mind for Marketing voor of ten behoeve van de opdrachtgever vervult.
1.5 Opdracht: ieder mondeling of schriftelijk verzoek, in welke vorm dan ook, van de opdrachtgever aan Mind for Marketing tot het verrichten van diensten of anderszins aangaan van een overeenkomst.
1.6 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Mind for Marketing en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.7 Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan ‘langs de elektronische weg’.

2 Algemeen
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.
2.3  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn van toepassing, mits deze door de gebruiker schriftelijk zijn aanvaard.

3 Aanbiedingen en offertes
3.1  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 Door de gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.4 Offertes van de gebruiker zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
3.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de gebruiker anders aangeeft.

4 Totstandkoming overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover de gebruiker een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk of mondeling aanvaardt.
4.2  Als honorering van de gebruiker op basis van gewerkte uren is, dan geldt het uurtarief opgenomen in de overeenkomst. De gebruiker verplicht zich in dit geval tot een nauwkeurige verantwoording van aan een opdracht gewerkte uren en aan gemaakte kosten bij te houden. Dit overzicht wordt op verzoek aan de opdrachtgever ter inzage beschikbaar gesteld.
4.3  Noodzakelijk reis- en verblijfkosten alsmede kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door de gebruiker worden gemaakt, worden afzonderlijk in rekening gebracht.
4.4 Het betrekken van derden bij de uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend in overleg. De opdrachtgever zal kosten van derden, die worden gemaakt door de gebruiker in het kader van de verstrekte opdracht rechtstreeks aan de desbetreffende derden voldoen, tenzij anders overeengekomen. Verloopt de betaling aan derden via de gebruiker, dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Ook is de gebruiker gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag ter bestrijding van eventueel gemaakte administratiekosten.

5. Uitvoering overeenkomst
5.1 De gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Gebruiker zal uitsluitend voldoende gekwalificeerd personeel inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
5.2  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, mits voldoende gekwalificeerd.  
5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de gebruiker zijn verstrekt, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijk tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5.4  De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
5.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan de gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.6 Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5.7 De locatie en het tijdstip van de uitvoering van de overeenkomst worden in overleg bepaald. Het is de gebruiker toegestaan de locatie en tijdstip te wijzigen, mits hij dit tijdig met de opdrachtgever bespreekt. In het algemeen geldt dat bedoelde wijziging tijdig is doorgegeven, indien dat uiterlijk 48 uur voor het uitvoeren van de overeenkomst of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
5.8 De opdrachtgever vrijwaart de gebruiker voor eventuele aanspraken van derden,  die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welk aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

6. Annulering door opdrachtgever
6.1 Annulering dient schriftelijk te geschieden.
6.2 Indien opdrachtgever de overeenkomst annuleert is de opdrachtgever gehouden conform de onderstaande regeling een bepaald percentage van de overeengekomen prijs (inclusief BTW en arrangementskosten) als annuleringskosten aan de gebruiker te betalen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst:
 Bij annulering tot 6 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 0%;
 Bij annulering tot 4 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 75%;
 Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 100%.
6.3  Indien een uurtarief of dagdeeltarief is overeengekomen, bepaalt de gebruiker naar redelijkheid wat als de overeengekomen prijs heeft te gelden in het kader van deze annuleringsregeling. Gebruiker dient daartoe in te schatten hoeveel uren of dagdelen in rekening zouden zijn gebracht bij niet-annulering van de overeenkomst.
6.4 Bij verhindering van het volgen van een training is de opdrachtgever gerechtigd een plaatsvervanger af te vaardigen, mits deze een soortgelijke functie uitoefent als de afgemelde deelnemer en de wijziging ruim voorafgaand aan de training aan de gebruiker wordt gemeld. Verzuim bij een bijeenkomst door een deelnemer geeft geen recht op restitutie van een gedeelte of het gehele factuurbedrag. Bij annulering van in-company trainingen blijft het gehele factuurbedrag verschuldigd.

7 Annulering  of ontbinding door Mind for Marketing
7.1 De gebruiker behoudt zich het recht voor trainingen bij gebrek aan belangstelling te annuleren. Daaraan kunnen door de opdrachtgever dan wel cursist geen rechten worden ontleend.
7.2 De gebruiker behoudt zich het recht voor om trainingsdata te wijzigen. Bij het uitvallen van lessen rust op de gebruiker, ongeacht de oorzaak, geen andere verplichting dan het organiseren van een inhaalles.
7.3  De gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
7.4  Teruggave van de opdracht door de gebruiker is mogelijk wanneer op grond van omstandigheden, die zich aan de invloed van de gebruiker onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt. Als dergelijke omstandigheden zullen onder meer worden aangemerkt:
 Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.
 Na het sluiten van de opdracht de gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever der verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor over de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 De opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
7.5  De overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden niet geheel of gedeeltelijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest. Hierbij is de gebruiker niet tot enige schadevergoeding gehouden.
7.6 Indien de overeenkomst is ontbonden, is de opdrachtgever gehouden alle aan hem geleverde documentatie aan de gebruiker te retourneren.
7.7  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8 Duur van de overeenkomst; uitvoeringstermijn
8.1  Indien de duur van de overeenkomst overeengekomen is, geldt de overeenkomst voor deze bepaalde tijd. Is er geen bepaalde tijd overeengekomen, dan geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd.
8.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt de gebruiker ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting tegen de gebruiker.
8.3 De  opdrachtgever dient alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de gebruiker in de gelegenheid te stellen te kunnen voldoen aan zijn verplichtingen die verband houden met de vervulling van de diensten.
8.4 De opdracht is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door opdrachtgever is goedgekeurd. De opdrachtgever dient binnen een termijn van veertien dagen na factuurdatum hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de afrekening geacht goedgekeurd te zijn.
8.5 Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de gebruiker, totdat de opdrachtgever deze heeft betaald.

9  Tarief
9.1  Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief overeenkomen.
9.2 Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren, dagdelen of dagen. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven, dagdeeltarieven of dagtarieven van de gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief, dagdeeltarief of dagtarief is overeengekomen.
9.3 Het tarief is exclusief BTW. Ook eventuele reis- en verblijfskosten van deelnemers aan trainingen zijn niet bij het tarief inbegrepen. Dit geldt eveneens voor eventuele kostenramingen. 
9.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand is de gebruiker gerechtigd de verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen.

10 Betaling
10.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Gebruiker is gerechtigd vooruitbetaling van (een gedeelte) van het verschuldigde bedrag te verlangen. Facturen voor trainingen dien uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training volledig te zijn voldaan. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
10.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de gebruiker met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
10.3 In geval van liquidatie, faillissement, toelating van de opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de  Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag, of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
10.4 De door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.  
10.5  De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van enige vordering zijnerzijds met de vordering(en) van de gebruiker.

11 Eigendomsvoorbehoud
11.1  Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., blijven eigendom van de gebruiker totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met de gebruiker gesloten overeenkomsten in nagekomen.
11.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
11.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht de gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
11.4 Voor het geval dat de gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zake mede terug te nemen.

12 Incassokosten
12.1 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

13 Klachten
13.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking docht uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de gebruiker in staat is adequaat te reageren.
13.2 Klachten als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, respectievelijk op andere wijze daarover beschikt.
13.3 Indien een klacht gegrond is, zal de gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
13.4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17. 

14 Opzegging
14.1 Tenzij anders overeengekomen kunnen partijen de overeenkomst te alle tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 60 dagen.
14.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft de gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzeggen ten grondslag liggen die aan de gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
14.3  Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de gebruiker, zal de gebruiker in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. 
14.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever, na voorafgaand overleg, in rekening gebracht.

15. Opschorting en ontbinding
15.1  De gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
 15.1.1  de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
15.1.2  na het sluiten van de overeenkomst de gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoning haar rechtvaardigt;
15.1.3  de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
15.2 Voorts is de gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
15.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
15.4  De gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

16. Teruggave ter beschikking gestelde zaken
16.1 Indien de gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. De opdrachtgever moet bewijzen hoe de oorspronkelijke staat er exact uit ziet. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
16.2 Indien de opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

17. Aansprakelijkheid
17.1  Indien de gebruiker aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
17.2  De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige indirect schade van de opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, verlies van opdrachten, winstderving, gemiste besparingen en dergelijke.
17.3 Onder directe schade wordt verstaan:
17.3.1 De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
17.3.2  De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de gebruiker aan de overeenkomst te laten
   beantwoorden, tenzij deze niet aan de gebruiker toegerekend kunnen worden.
17.3.3 De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
17.4  De aansprakelijkheid van de gebruiker, als in het vorige lid bedoeld, alsook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de gebruiker ter zake van de desbetreffende schade zal worden uitbetaald.
17.5  Onverminderd het bepaalde in het vorige lid gaat de aansprakelijkheid van de gebruiker in ieder geval nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde (excl. BTW) van de desbetreffende geleverde diensten, dan wel her levering van die diensten, zulks ter keuze van de gebruiker en voor zover de gebruiker in staat is om soortgelijke diensten te leveren. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan een half jaar geldt een verdere beperking van de hierboven genoemde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden. Eventuele aanspraken van de opdracht gever in hier bedoelde zin dienen binnen drie maanden na het ontdekken van de schade te worden ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
17.6  Onverminderd het bepaalde in het voorgaande leden van dit artikel kan de gebruiker nimmer aansprakelijk voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, voortvloeiend uit feiten en/of omstandigheden die zijn toe te rekenen aan door de opdrachtgever aangewezen derden, ongeacht of deze derden (uiteindelijk) in opdracht van de gebruiker die werkzaamheden hebben verricht. De opdrachtgever staat met betrekking tot deze derden geheel en al in voor zijn eigen keuze en de door deze derden verrichte werkzaamheden komen geheel en al voor rekening en risico van de opdrachtgever c.q. die derden.
17.7  De gebruiker is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de inhoud van communicatie, die in opdracht van de opdrachtgever is vervaardigd. De opdrachtgever draagt te allen tijde de eindverantwoordelijkheid voor mogelijke onrechtmatigheid of eventuele daaruit voortvloeiende schade ten opzichte van derden. Het is haar taak om vóór eventuele publicatie na te gaan of hier sprake van kan zijn.

18 Vrijwaringen
18.1 De opdrachtgever vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
18.2  De opdrachtgever vrijwaart de gebruiker voor alle aanspraken die deze derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan als gevolg van het gebruik door de opdrachtgever van de diensten.
18.3 In de opdrachtgever aan de gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

19 Risico-overgang
19.1  Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridische en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijze derde worden gebracht.

20 Overmacht
20.1  De partij die meent in overmacht te verkeren is verplicht de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
20.2  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
20.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Een beroep op overmacht kan niet worden gedaan door opdrachtgever als annuleringsgrond voor een cursus.
20.4  De gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat de gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
20.5 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd  de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
20.6 Voor zoveel de gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

21 Geheimhouding
21.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alle informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij door een der partijen schriftelijk aan de andere partij is medegedeeld dat bedoelde informatie niet vertrouwelijk is, met uitzondering van de informatie zoals bedoeld in artikel 20.2.
21.2  Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, de gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de werderpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 21.3 De gebruiker is ter indicatie van zijn ervaring gerechtigd tot het vermelden van hoofdlijnen van voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten.

22Auteursrecht, intellectuele eigendom, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht, licentie
22.1  Auteursrechtelijke beschermde werken die door de gebruiker ten behoeve van de opdrachtgever zijn gemaakt, mogen in omvang en tijdsduur onbeperkt en uitsluitend door de opdrachtgever worden gebruikt. Ze mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt worden of ter kennis van derden worden gebracht.
22.2  Alle intellectuele eigendomsrecht van de door de gebruiker ontworpen c.q. tot stand gebrachte, teksten, tekeningen, foto’s, films, presentaties, adviezen, rapporten, ontwerpen, schetsen, software, enz. blijven bij de gebruiker berusten.
22.3  Auteursrechten zijn in de kosten niet inbegrepen. 
22.4  De opdrachtgever ontvangt van de gebruiker een licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die door de gebruiker in de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever werden gemaakt. Deze licentie geldt slechts zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijke beschermde werk. De licentie geldt uitsluiten voor gebruik van de opdrachtgever zelf, de door hem vertegenwoordigen organisatie of voor zijn c.q. haar rechtsopvolgers. Gebruik door eventuele rechtsopvolgers dient binnen dertig dagen na het in werking treden van dit recht aan de gebruiker schriftelijk te worden verteld. Blijft deze mededeling achterwege, dan vervalt het hiervoor genoemde gebruiksrecht. Gebruik door derden, ongeacht de relatie met deze met de opdrachtgever of diens organisatie, is niet toegestaan dan na schriftelijk toestemming door de gebruiker.
22.5  De gebruiker behoudt zich het recht voor de bij de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

23 Websites
23.1  De gebruiker behoudt zich het recht voor ten allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud van haar websites te wijzigen. De gebruiker behoudt zich voorts het recht voor om, om welke reden ook, het ter beschikking stellen van de websites te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.
23.2 De gebruiker heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling van haar websites. Desondanks kunnen aan de inhoud van de websites geen rechten worden ontleend en geaccepteerd de gebruiker geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden in de informatie of voor schade, dan wel andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik of het niet beschikbaar zijn van de informatie op deze website. De gebruiker geeft geen garantie dat de website toegankelijk is of dat de servers die de website ter beschikking stellen werken. Het gebruik van de websites is voor risico van de opdrachtgever. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever een kopie bij te houden van alle informatie die de opdrachtgever op de websites van gebruiker invoert. De gebruiker is in geen geval aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het verlies van deze informatie.
23.3 De website kunnen (hyper)links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van de gebruiker. De gebruiker is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.
23.4 Informatie door opdrachtgever verzonden of in verband met de websites zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en zal onmiddellijk eigendom van de gebruiker worden. Deze informatie mag door de gebruiker waard dan ook ter wereld gebruikt worden, zonder enige verplichting tot compensatie en vrij van persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten.
23.5 Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met de websites zal uitsluiten worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de dan geldende privacy wetgeving.

24 Ter beschikking stellen van informatie, medewerkers en werkruimte door opdrachtgever
24.1  Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die voor de gebruiker noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht. Dit geldt ook voor de ter beschikking stelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van de gebruiker betrokken (zullen) zijn.
24.2  Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan de gebruiker zijn verstrekt, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om het volledig overeengekomen bedrag van de opdracht in rekening te brengen, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor de opdracht bestemde materialen; onverminderd het recht van de gebruiker verdere kosten, vergoeding van schade en interesses te vorderen.
24.3  De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
24.4  Als de gebruiker daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie de gebruiker kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een PC met toegang tot het bedrijfsnetwerk.

25 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
25.1  Op deze algemene voorwaarden en alle door Mind for Marketing gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
25.2  Eventuele geschillen tussen de opdrachtgever en de gebruiker zullen worden berecht door de rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gebruiker, tenzij de gebruiker er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan een andere volgens de normale bevoegheidsregels bevoegde rechter.

26. Vindplaats van de voorwaarden
26.1 De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de www.mindformarketing.nl
26.2 De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke offerte, aanbieding of overeenkomst die door Mind for Marketing wordt opgemaakt.

Voor meer informatie neemt u contact op met Mind for Marketing via Renate@mindformarketing.nl
Mind for Marketing | Tamboerhof 11 | 4871 LP | KvK 64160238